ความหมายจิตรกรรมไทย

16 Nov

จิตรกรรมไทย คือ ภาพเขียนที่มีลักษณะเป็นรูปแบบของไทย ที่ผิดแผกแตกต่าง จากศิลปะของชนชาติอื่นอย่างเด่นชัด ถึงแม้จะมีอิทธิพลศิลปะของชาติอื่นอยู่บ้าง แต่ก็สามารถ ดัดแปลง คลี่คลาย ลดทอน หรือเพิ่มจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองได้อย่างเรียบร้อย เหมาะสม น่าภาคภูมิใจ และมีวิวัฒนาการทางด้านด้านแนวทาง และวิธีการมาตลอดจนถึงสมัยปัจจุบัน ซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปอีกในภายหน้า

ลายไทย เป็นองค์ประกอบของภาพเขียนไทยใช้ประดับอาคาร ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องใช้ ต่าง ๆ เครื่องประดับ ฯลฯ เป็นลวดลายที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันซึ่งนำเอารูปร่างจาก ธรรมชาติมาประกอบ เช่น ลายกนก ลายกระจัง ลายประจำยาม ลายเครือเถา เป็นต้นหรือเป็นรูปที่มาจากความเชื่อและคตินิยม เช่น รูปคน รูปเทวดา รูปสัตว์ รูป ยักษ์ เป็นต้น

จิตรกรรมไทยเป็นวิจิตรศิลป์อย่างหนึ่ง ซึ่งส่งผลสะท้อนให้เห็นขนมธรรมเนียมอันดี งามของชาติ มีคุณประโยชน์ทางศิลปะแลเป็นคุณประโยชน์ต่อการเรียนรู้ค้นคว้า เรื่องที่เกี่ยวกับ ศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมการแต่งกาย ตลอด จนการแสดงการเล่มพื้นเมืองต่าง ๆ ของแต่ละยุคสมัยและสาระอื่น ๆ ที่ประกอบกัน เป็นภาพจิตรกรรมไทย งานจิตรกรรมให้ความรู้สึกในความสวยงามอันบริสุทธิ์น่าเชิดชู สร้างเสริมสุนทรียภาพขึ้นในความรู้สึกมวลมนุษยชาติได้โดยทั่วไป วิวัฒนาการของงาน จิตรกรรมไทยแบ่งออกตามลักษณะรูปแบบทางศิลปกรรม ที่ปรากฎในปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบ คือ 1. จิตรกรรมไทยแบบประเพณี (Thai Traditional Painting) 2. จิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย (Thai Contempolary Painting)

Advertisements
%d bloggers like this: